Powrót

Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI

CENTRUM TERAPEUTYCZNEGO „MAM”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. FUNDACJA CENTRUM TERAPEUTYCZNEGO „MAM”, zwana dalej "Fundacją", ustanowiona została przez Marcina Farbiszewskiego, zwanego dalej "Fundatorem", w dniu 27-05-2021roku aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Łukasza Abramowicza z Kancelarii Notarialnej w Kielcach przy ul. Al. IX Wieków Kielc 2A/5, 25-516 Kielce (Repertorium A Nr 2953/2021).

 

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach  (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 2167 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.

 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Kielce.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 4

Fundacja może powoływać biura, oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

 

§ 5

 1. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym charakterze i zakresie działania.

 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 4. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 5. Do realizacji celów statutowych lub prowadzenia działalności gospodarczej, Fundacja może zatrudniać pracowników lub zlecać wykonanie określonych zadań za wynagrodzeniem. Fundator oraz osoby wchodzące w skład organów Fundacji mogą być zatrudnione przez Fundację lub wykonywać określone zadania za wynagrodzeniem, na warunkach określonych w statucie.

 6. W Fundacji zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób,  z którymi  Fundator,  członkowie  organów  Fundacji oraz  pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku   pokrewieństwa   lub  powinowactwa   w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku  Fundacji na  rzecz  Fundatora,  członków  organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich,  chyba  że  to  wykorzystanie  bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu  towarów  lub  usług  od  podmiotów, w których uczestniczą Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 1. Fundacja może być zarządzana na zasadach demokratycznych, z uwzględnieniem zasady partycypacji pracowników. Decyzję o szczegółowych rozwiązaniach w tym zakresie podejmuje Rada Fundacji.

 

§ 6

 1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać nagrody, tytuły i inne wyróżnienia honorowe osobom, jednostkom i instytucjom zasłużonym dla realizacji celów statutowych Fundacji lub dla niej samej.

 2. Nagrody, tytuły i wyróżnienia ustanawia Rada Fundacji, a przyznaje je Zarząd.

 

§ 7

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy ds. oświaty i wychowania.

 

 

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 8

Celami Fundacji jest prowadzenie działalności oświatowej, naukowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w szczególności w obszarach:

 1. Podejmowanie działalności służącej integracji społecznej oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

 2. Inicjowanie i realizowanie różnych form pomocy osobom  niepełnosprawnym, z zaburzeniami oraz ich rodzinom i opiekunom prawnym.

 3. Prowadzenie działań na rzecz polepszenia warunków kształcenia, rozwoju dzieci i młodzieży.

 4. Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki rozwoju psychofizycznego, społeczno-emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży.

 5. Prowadzenie różnego rodzaju działań wspierających na rzecz rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli, placówek oświatowych publicznych i niepublicznych.

 6. Prowadzenie działań przeciwdziałających skutkom pandemii, min. covid-19 dla dzieci, młodzieży, rodzinom, społeczeństwu i placówkom oświatowym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz terapeutycznej.

 7. Propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację.

 8. Integracja, aktywizacja i rehabilitacja osób uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, poprzez sport, rekreację i edukację.

 9. Wspieranie zrównoważonego rozwoju lokalnego, w tym działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 10. Upowszechnianie problematyki zachowania i ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród różnych grup społecznych.

 11. Animacje społeczeństwa obywatelskiego i jego otoczenia, w tym kształtowanie postaw przedsiębiorczości, otwartości, odpowiedzialności oraz innowacyjności.

 12. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju kwalifikacji, kompetencji i umiejętności o charakterze zawodowym, profesjonalnym i obywatelskim w zakresie działań Fundacji na terenie RP.

 13. Budowanie, kształtowanie i promowanie wizerunku Województwa Świętokrzyskiego i okolic w kraju i za granicą.

 14. Działalność na rzecz lokalnych inicjatyw służących wspieraniu integracji europejskiej.

 15. Podejmowanie wszelkich działań w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia.

 16. Wspieranie i pomoc osób z niepełnosprawnościami, rodzinom doświadczającym ubóstwa, bezdomnym, domom dziecka oraz ich wychowankom.

 

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację zajęć i warsztatów: terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 2. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej w formie kursów, szkoleń, konferencji i prelekcji.

 3. Organizację różnych form rehabilitacji zdrowotnej i terapeutycznej.

 4. Działalność informacyjno-promocyjną.

 5. Techniczne, szkoleniowe, organizacyjne lub finansowe wspieranie innych podmiotów realizujących cele zbieżne z celami Fundacji.

 6. Przyznawanie dotacji, stypendiów oraz nagród rzeczowych lub finansowych.

 7. Współpracę z organami samorządu terytorialnego i administracji  rządowej, a także instytucjami zagranicznymi zainteresowanymi działalnością Fundacji.

 8. Zdobywanie środków publicznych i prywatnych, a także środków europejskich na prowadzenie działalności.

 9. Organizowanie i przeprowadzanie kampanii społecznych.

 10. Opracowywanie i finansowanie materiałów dydaktycznych i terapeutycznych, wykorzystywanie nowych form komunikacji masowej i medialnej.

 11. Doradztwo, pomoc i szkolenia dla przedsiębiorców i placówek oświatowych zainteresowanych współpracą z Fundacją.

 12. Prowadzenie różnych form terapii, edukacji i socjalizacji osób uzależnionych, niepełnosprawnych oraz z wszelkimi zaburzeniami.

 13. Podejmowanie różnorodnych form działalności związanej z popularyzowaniem wiedzy dotyczącej edukacji i terapii osób uzależnionych, niepełnosprawnych, z autyzmem i zaburzeniami  pokrewnymi poprzez organizację warsztatów, szkoleń, tworzenie portali i stron internetowych.

 14. Prowadzenie konsultacji i terapii dla rodziców, opiekunów i nauczycieli osób niepełnosprawnych, uzależnionych oraz z zaburzeniami.

 15. Wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży.

 16. Wspieranie rodziców i opiekunów prawnych poprzez różnego rodzaju poradnictwo, szkolenia, warsztaty i treningi.

 17. Wspieranie i prowadzenie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci, młodzieży i dorosłych.

 18. Propagowanie wszelkich działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

 19. Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

 20. Wszelkie inne działania, o ile prowadzą one do osiągniecia celów statutowych Fundacji.

 

§ 10

 1. Oprócz realizacji własnych przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi oraz prawnymi zarówno w kraju jak i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej dla osiągnięcia celów statutowych. Współdziałanie to może mieć w szczególności charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

 2. Do osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać (organizacyjnie, finansowo lub rzeczowo) działalność innych osób, instytucji i organizacji prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

III. MAJĄTEK I  DOCHODY FUNDACJI

 

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 3000,00zł
(trzy tysiące złotych), z czego 1000,00zł (jeden tysiąc złotych) przeznaczonych jest na działalność gospodarczą a 2000,00zł (dwa tysiące złotych) przeznaczone na cele statutowe oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 12

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 1. Darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń.

 2. Dotacji i subwencji.

 3. Dochodów ze  zbiórek i imprez publicznych.

 4. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.

 5. Dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

 6. Innego rodzaju wsparcia majątkowego dokonanego na rzecz Fundacji przez podmioty lokalne, krajowe, zagraniczne i międzynarodowe.

 7. Wniosków i innych form dotacji.

 8. Wszelkich innych źródeł dochodów nie zabronionych przez prawo.

 

§ 13

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie określili wyraźnie sposobu ich wykorzystania.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

 

IV RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

§ 14

Fundacja prowadzi:

1) działalność statutową,

oraz może prowadzić

2) działalność gospodarczą  w rozmiarach służących realizacji jej celów.

 

§15

    1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona w organizacyjnie wyodrębnionej formie, przez zakład bądź powołane przez Zarząd odrębne jednostki organizacyjne.

    2. W przypadku powołania jednostek, o których mowa w ust. 1, kierują nimi i odpowiadają przed Zarządem dyrektorzy jednostek, których zakres umocowania określa Zarząd w akcie powołania.

    3. Zarząd określa, a Rada Fundacji akceptuje zasady prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasady wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej.

    4. Zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji oraz pokrywanie kosztów jej działalności.

    5. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego oraz handlowego, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym, na zasadach określonych w stosownych przepisach.

    6. W sposób określony w ust. 7 mogą być również realizowane cele Fundacji, jeżeli udział w tych mógłby zapewnić Fundacji powiększenie jej majątku albo umożliwić lub ułatwić Fundacji wykonywanie określonych zadań, projektów lub programów zgodnych z tymi celami.

    7. Określenie przedmiotu działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
      

 • Działalność wspomagająca edukację; PKD 85.60.Z

 • Nauka języków obcych; PKD 85.59.A

 • Opieka dzienna nad dziećmi; PKD 88.91.Z

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i poszukiwania pracowników; PKD 78.10.Z

 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; PKD 88.10.Z

 • Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieskalsyfikowana; PKD 86.90.E

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 85.59.B

 • Działalność fizjoterapeutyczna; PKD 86.90.A

 • Wydawanie gazet; PKD 63.99.Z

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; PKD 63.99.Z

 • Działalność agencji informacyjnych; PKD 63.91.Z

 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; PKD 85.51.Z

 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej; PKD 85.52.Z

 • Pozostałe zakwaterowanie; PKD 55.90.Z

 • Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; PKD 55.2

 • Badanie rynku i opinii publicznej; PKD 73.20.Z

 • Działalność paramedyczna; PKD 86.90.D

 • Pozostała działalność związana ze sportem; PKD 93.19.Z

 

 

V. ORGANY FUNDACJI

 

§ 16

1. Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji.

 1. W skład organów Fundacji nie może wchodzić osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  umyślne  ścigane z oskarżenia  publicznego lub  przestępstwo skarbowe.

 2. Fundator może wchodzić w skład Zarządu lub Rady Fundacji.

 

Rada  Fundacji

 

§ 17

 1. Rada Fundacji  jest organem kontrolnym, opiniującym i stanowiącym Fundacji.

 2. Z tytułu członkostwa w Radzie Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie. Członek Rady może otrzymać zwrot udokumentowanych wydatków związanych z obecnością na posiedzeniu Rady, chyba, że Rada w formie uchwały postanowi inaczej.

 3. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

 4. Rada Fundacji składa się z minimum trzech osób.

 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie,

 2. śmierci członka Rady,

 3. odwołania członka Rady,

 4. skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarżenia  publicznego lub  przestępstwo skarbowe.

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady  kieruje  pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej  inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego, o ile zapisy statutu nie stanowią inaczej.

 4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

 5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z osobą wchodzącą w skład Zarządu Fundacji.

 

§ 18

Do zakresu działania i kompetencji Rady Fundacji należy:

 1. Określanie kierunków działania Fundacji oraz nadzór nad ich realizacją;

 2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz przyznawanie im wynagrodzeń i gratyfikacji;

 3. Uchwalanie regulaminu działania Zarządu;

 4. Akceptowanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad wynagradzania w jednostkach działalności gospodarczej zgodnie z par 15 ust 3 Statutu Fundacji;

 5. Zatwierdzanie sprawozdań, w tym rocznych sprawozdań finansowych;

 6. Wyznaczanie biegłych do badania sprawozdań finansowych Fundacji;

 7. Zatwierdzanie zmian statutu Fundacji;

 8. Zatwierdzanie decyzji w przedmiocie połączenia z inną Fundacją.

 9. Podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji oraz przeznaczenia jej majątku
  w przypadku likwidacji;

 10. Ustalanie regulaminu działania Rady Fundacji;

 11. Nadzór nad działalnością Fundacji;

 12. Udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

 

§ 19

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do żądania od Zarządu Fundacji przedstawiania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 

§ 20

Rada  Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się minimum raz na rok.

Tryb pracy Rady określa jej regulamin. Obsługę prac Rady Fundacji zapewnia Zarząd Fundacji.

 

                                                                Zarząd  Fundacji

 

§ 21

 1. Pierwszy skład Zarządu Fundacji w tym Prezesa, V-ce Prezesa Fundacji i Skarbnika Fundacji  powołuje Fundator. W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech osób, pozostałe osoby pełnią funkcje Członków Zarządu.

 2. Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób.

 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej przez zwykłą większość członków Rady z zastrzeżeń ust. 1.

 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:

 1. pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,

 2. śmierci członka Zarządu,

 3. odwołania członka Zarządu w sposób wskazany w ust. 3,

 4. skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia  publicznego lub  przestępstwo skarbowe.

 

 

 

§ 22

 1. Pracę Zarządu organizuje Prezes Zarządu.

 2. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał zapadających zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 4. W przypadku gdy, Zarząd jest wieloosobowy na posiedzeniu musi być obecnych co najmniej dwóch członków Zarządu.

 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 

§ 23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach, w tym w sprawach majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes lub V-ce Prezes.

 3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady, a w szczególności:

 1. przygotowywanie planów działalności Fundacji;

 2. ustalanie planów finansowych Fundacji;

 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

 4. sporządzanie sprawozdań okresowych z działalności Fundacji i przedstawianie ich Radzie Fundacji;

 5. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków na działalność Fundacji;

 6. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji;

 7. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji;

 8. uchwalanie regulaminów innych niż zastrzeżone dla kompetencji Rady Fundacji;

 9. określanie warunków i zasad zatrudniania pracowników Fundacji.

 

VI. ZMIANY STATUTU

 

§ 24

 1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów.

 2. Uchwała o zmianie statutu Fundacji dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

 

VII. LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 25

   1.  

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Uchwała o likwidacji Fundacji dla swojej ważności wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na rzecz jednostek organizacyjnych i prawnych realizujących cele podobne do celów Fundacji, wskazanych przez Radę.

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 26

 1. W przypadku śmierci Fundatora, wszystkie jego prawa wynikające z zapisów Statutu przechodzą na spadkobierców Fundatora.